Mostra collettiva BiCina

La Galleria d’arte Chiaroscuro in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Roma presenta la mostra BiCina. La collettiva di giovani artisti di nazionalità cinese, allievi dell’Accademia di Belle Arti di Roma arrivati in Italia con un bagaglio tecnico notevole acquisito nelle rispettive scuole di provenienza dove si lavora ancora molto sull’elemento naturalistico. Artisti: Chen Fan, Chen Yukun, Chen Zhaoyan, Feng Zhonghao, Ge Hongliang, Gu Xinyuan, Guo Ce, Hong Lingyi, Hou Shuren, Huang Guzi, Jin Ziwewi, Lang Lang, Li Quinpeng, Li Tianyuan, Liu Ailin, Luo Cong, MA Sai, Qian Fei, Sun Yan, Tang Ding, Tong Yanfei, Wang Juanni, Xiang Menfang, Xin Ying, Xu Yuanquing, Yang Fangqui, Zhang Su, Zhang Yue, Zhang Zhiyi, Zhou Yang, Zhou Zichen.

.